Techflog #2

Dyma’r ail ddiwrnod i gofnodi fy nghwaith. Be wnes i heddiw? Dwi ddim wir yn cofio, felly rhaid i fi edrych ar fy ebost i weld. Y peth gorau oedd nad oedd yn rhaid i mi ddelio gyda’r ddesg gymorth, felly roedd cyfle i wneud nifer o fân-bethau eraill.

Fe aeth gwefan newydd yn fyw yn gynharach yn yr wythnos ond roedd y cwsmer wedi anghofio fod ganddyn nhw flog fel rhan o’r hen wefan a roedden nhw eisiau ni gynnal hwnnw. Fe welais i mai blog WordPress oedd ganddyn nhw felly does dim problem i gymeryd hwn ymlaen.

Roedd yna bethau gweinyddol i wneud gyda tystysgrifau SSL – angen adnewyddu un ac angen gosod un arall yn barod ar gyfer symud gwefannau yn y misoedd nesaf.

Ers rhai misoedd dwi’n gweithio ar brosiect mawr i symud nifer o wefannau o un cwmni lletya i’r llall – rwy’n delio gyda hyn ar ran y cleient. Mae’n gyfle i ddiweddaru y platfform a pharatoi am y dyfodol a felly mae digon o waith yn gosod fyny, profi a dysgu pethau newydd. Heddiw roedd 4 rhith-weinydd arall wedi eu creu ar gyfer gwefan newydd sydd i’w lansio erbyn mis Medi.

Felly roedd angen gwneud yn siwr fod gen i fynediad i rheiny a ddaeth hi’n amlwg nad oedd y rheolau wal dân wedi eu gosod yn gywir, felly dyna’r peth cynta oedd angen cywiro. Mae’r gwaith yma yn eitha cymleth i esbonio felly mae’n bosib wneith e gofnod hirach rhywbryd. Ond dyna ni am ddiwrnod arall.

 

Postiwyd yn Gwaith, Technoleg | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Techflog #2

Techflog #1

Dyma ymgais ar gyfres o gofnodion am greu, datblygu a cynnal gwefannau o fy mhrofiad ddydd i ddydd. Wnai drio esbonio pethau yn syml ond weithiau wnai gofnodi mwy o fanylion technegol (os oes diddordeb). Dwi’n gweithio fel gweinyddwr systemau i Imaginet ond fel gyda pob cwmni bach dwi’n gwisgo sawl het – a mi fydd hyn yn dod yn amlwg.

At heddiw felly. Roedd darn mawr o waith i fynd yn fyw ar gyfer cwmni rheilffyrdd Southern. Mae ganddyn nhw system cardiau clyfar i deithio ar y trên. Cyn hyn roedd yn bosib prynu tocynnau tymor drwy adran o’r wefan a roedd hynny yn cael ei drosglwyddo i’r cerdyn wrth gyffwrdd y gât tocynnau yn yr orsaf. Y darn nesaf o waith oedd ychwanegu tocynnau ‘talu wrth fynd’ a mae’r gwaith wedi cymeryd misoedd i ddatblygu a phrofi.

Roedd yn rhaid cau y porth cardiau clyfar drwy’r dydd i wneud y newidiadau. Fe wnes i sgrifennu sgript fase’n gwneud hyn yn awtomatig am 6 y bore er mwyn rhoi neges i ddefnyddwyr y wefan. Yn anffodus roedd yn rhaid i gyd-weithiwr godi yn gynnar i wneud yn siwr fod popeth wedi gweithio! Mae’r porth cardiau yn gymharol syml am ei fod wedi ei adeiladu ar ben gwasanaeth gwe (web service) gan gwmni arall, sy’n darparu systemau cardiau clyfar i ran fwyaf o’r diwydiant teithio. Er mwyn cwblhau’r gwaith roedden nhw yn diweddaru eu systemau yn ystod y bore.

Yna yn y prynhawn roedden ni yn ryddhau y diweddariad i’r wefan a’i brofi tu ôl y llenni. Roedd ychydig o broblemau i ddechrau ond nid o’n ochr ni. Fe wnaeth y cleient wedyn wneud eu profion nhw i sicrhau fod e’n barod i fynd yn fyw. Erbyn 7pm o’n i adre a fe ges i’r ebost i’w roi yn fyw a fe wnes i agor y porth eto.

Roedd hynny tua 10% o fy ngwaith heddiw. Be arall wnes i? Mae fy nghyd-weithiwr i ffwrdd ar wyliau (wedi bod yn Glastonbury) felly roeddwn i ar y ddesg gymorth, yn ateb neu ddidoli ticedi newydd, ateb ebost a cymryd galwadau ffôn. Ac ar ben hynny, mae angen cefnogi’r datblygwyr yn fewnol, drwy ryddhau diweddariadau i’r gwefannau profi a byw. A roedd gen i waith fy hun i wneud… ond dyna ddigon am heddiw.

Postiwyd yn Gwaith, Technoleg | 1 Sylw

S4C a’i cynlluniau aneglur

Fe ymddangosodd y ddau Jôs o S4C o flaen “Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol” yn y Cynulliad ddoe. Fe ddatgelodd y prif weithredwr, Ian Jones, fod y sianel yn gobeithio lansio sianel HD ar loeren erbyn 2016. A stwffiwch bawb arall sy’n gwylio ar Freeview.

Roedd sianel S4C Clirlun ar gael ar lwyfan Freeview rhwng Gorffennaf 2010 a Rhagfyr 2012. Mae’r BBC yn gwneud camgymeriad drwy ddweud mai ar Freesat oedd S4C Clirlun – doedd y sianel erioed ar gael ar loeren er roedd bwriad i’w lansio ar Freesat rhywbryd.

Yn ôl S4C, fe arbedwyd £1.5m drwy gau Clirlun ar Freeview ond fe fydd Clirlun ar Freesat yn costio tua £1m. Dyw hyn ddim yn arian mân felly – mae’r arian a arbedwyd o gau Clirlun yn amlwg wedi ei wario ar raglenni ond nawr fe fydd angen gwneud arbedion o £1m eto.

Fel darlledwr cyhoeddus fe ddylai gwasanaethau S4C fod ar gael i’r mwyafrif ag yn hygyrch. Dyw dewis un llwyfan darlledu dros y llall ddim yn ateb y gofynion hyn.

Gan fod yna gost uchel iawn o ddarlledu S4C yn HD ar unrhyw lwyfan, fasen i’n argymell y byddai’n llawer gwell gwario arian ar lwyfan sy’n fwy agored i bawb – y we – a uwchraddio Clic i ddarparu ffrydiau HD a lawrlwythiadau. Mae fersiwn newydd o Clic mewn ‘beta’ ar hyn o bryd ond does dim sôn am welliannau i’r llun SD heb sôn am ddarparu HD. Ond mae’n edrych yn bert, felly peidiwch poeni am safonau technegol.

Mae’r BBC wedi darlledu ffrydiau HD ar yr iPlayer ers 2009. Nid yw’n HD ‘llawn’ ond mae e yn 720p a gyda datblygiadau yn cywasgu fideo mae’r ansawdd yn uchel iawn.

Er mwyn gwylio ffrydiau HD iPlayer mae’r BBC yn argymhell cysylltiad o 3.5Mbps er dwi’n gwybod fod yn gweithio ar gysylltiadau tua 3Mbps. Mae’n wir i ddweud nad oes gan bawb yng Nghymru gysylltiad rhyngrwyd da ar y cyflymder hyn ond bwriad y llywodraeth yw i ddarparu band llydan cyflym i’r rhan fwyaf o Gymru erbyn 2016. Hyd yn oed heb hynny mae dal yn bosib i lwytho lawr rhaglenni HD o’r iPlayer i’w gwylio heb drafferth.

Mae yna hefyd fwlch mawr o ran darparu rhaglenni S4C (hen a newydd) ar lwyfannau fel iTunes, Netflix ac ati – llwyfannau digidol lle taw cynnwys HD yw’r norm (a mae trafodaeth pellach am hyn ar Ffrwti).

Mewn adeg lle mae eu cyllid yn gwbl ansicr, yn hytrach na gwario miliynau ar ddarlledu lloeren, fasen i’n awgrymu yn garedig y byddai llawer gwell defnydd o gyllid S4C i fuddsoddi o ddifrif mewn gwasanaethau arlein fel Clic neu bartneriaethau gyda darparwyr digidol eraill.

Postiwyd yn Teledu, Y We | Sylwadau wedi eu Diffodd ar S4C a’i cynlluniau aneglur

Cofio Eirwen Davies

Anti Eirwen oedd hi i fi – nid perthynas gwaed ond yn yr arfer o gyfeirio at ffrindiau rhieni fel anti neu wncwl. Pan o’n i’n ddwy oed fe symudodd fy rhieni i dŷ yn Y Mynydd Bychan, Caerdydd. Roedd yna nifer o Gymry Cymraeg yn byw yr ardal – roedd gen i Anti a Wncwl go iawn yn byw rownd y gornel a amryw o ffrindiau meithrin/ysgol yn y strydoedd cyfagos.

Ond Eirwen Davies oedd yr agosaf o rheiny, yn byw ochr draw yr hewl. Fel plentyn roeddwn i’n edrych arni fel hen fenyw, ychydig bach fel Mamgu efallai ond dim ond yn ei 50au oedd hi ac yn dal i weithio i HTV ar y pryd.

Nid yn annisgwyl, fel plentyn doedd gen i ddim syniad o’i chefndir a’i lle yn hanes. Roeddwn i’n gwybod ei bod hi’n gweithio ym myd teledu ond doedd hi ddim yn ymddangos ar y sgrîn erbyn hynny. Mi wnes i symud o Gaerdydd yn naw oed a dim ond flynyddoedd yn ddiweddarach wnes i ddarganfod mwy amdani. Mae hi wedi cymryd peth ymchwil i gasglu ychydig o ffeithiau cadarn amdani at eu gilydd – prin yw’r wybodaeth a’r cofnod am hanes teledu annibynnol yng Nghymru. Er mae yna dipyn o wefannau saesneg ar y pwnc a dwi’n ddiolchgar i Dinosaur TV a Transdiffusion.

Mae’n eitha sicr mai Eirwen oedd y cyflwynydd newyddion benywaidd cynta yng Nghymru ac yn Gymraeg. Fe ddarlledwyd y rhaglen Gymraeg “O Ddydd i Dydd” ar 1af o Fehefin, 1960 ar sianel TWW. Roedd Barbara Mandell wedi darllen a gohebu ar newyddion ITN o 1955 ymlaen, felly mae nifer o ffynonellau yn ei chyfri fel y fenyw gyntaf i gyflwyno’r newyddion yng ngwledydd Prydain. Yn y cyfamser ar y BBC, fe ddechreuodd Nan Winton gyflwyno rhaglenni newyddion rhwydwaith ar yr 19eg o Fehefin, 1960.

Mae Euryn Ogwen Williams yn nodi ar erthygl newyddion BBC fod ymateb negyddol wedi bod i’r cyflwynwyr benywaidd a fod y BBC ac ITV wedi tynnu’r menywod hyn oddi ar y sgrîn, ond y fod Eirwen dal yn cyflwyno drwy’r 60au ar “Y Dydd“. Ni chafwyd menyw ar newyddion rhwydwaith y BBC nes cyfnod Angel Rippon o 1975 ymlaen. Mewn erthygl ar wefan Golwg360 mae Gwilym Owen yn canu clodydd Eirwen gan ddweud “ei chryfder mawr oedd ei thrylwyredd ac mi fyddai’n talu i rai o ddarlledwyr heddiw edrych ar hen dapiau ohoni”.

Fe ddes i o hyd i glip fideo prin ohoni mewn rhaglen o 2006 oedd yn edrych ar hanes HTV a TWW.

Does gen i ddim ffynhonnell i hyn ond rwy’n deall fod Eirwen wedi chwarae rhan bwysig yn cadw a chatalogio archif cynnar TWW a HTV mewn cyfnod lle nad oedd cwmniau teledu yn ystyried gwerth yr archif rhaglenni ar gyfer y dyfodol. Mae’r archif honno nawr yng nghofal yr Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain yn Aberystwyth.

Roedd Eirwen yn hannu yn wreiddiol o bentre Pum Heol ger Llanelli a fe aeth hi nôl yna yn 2013 i lansio llyfr am hanes yr ardal. Roedd yna erthygl am y lansiad ym mhapur newydd y Llanelli Star, felly mae’n bosib mai dyma’r llun cyhoeddus olaf o Eirwen.

Bu farw Eirwen Davies ar y 12fed o Fawrth, 2014 yn Ysbyty Athrofaol, Caerdydd.

Diweddariad: Mae’r BBC wedi ryddhau

      podlediad o gyfweliad
Eirwen ar Beti a’i Phobol yn 2005.

Postiwyd yn Cyfryngau, Hanes, Teledu | 1 Sylw

Gwylio yn y gwyll

Dwi’n edrych ymlaen i wylio Y Gwyll ar S4C, er fod y rhagflas yn llawn “cop-show clichés“. Mae yna gynildeb yn ysgrifennu ac actio y dramau “Scandinavian noir‘ sydd ddim yn amlwg yn nhraddodiad drama teledu Cymraeg.

Ar fater arall, fe gaewyd sianel Clirlun bron flwyddyn yn ôl. Dyma ebost wnes i ddanfon i S4C ddydd Mercher. Mi wna’i roi’r ateb fyny pan ga’i un.

Annwyl S4C,

Dwi’n edrych ymlaen i wylio Y Gwyll pan fydd e’n dechrau wythnos
nesa. Ond fe fydd yn rhaid diodde ei wylio ar y llun gwael arferol
sydd gan S4C ar Freeview (mewn SD).

Un o bleserau gwylio rhaglenni drama ‘sinematig’ yw gwylio llun HD o
ansawdd uchel. O ddewis mi fyddai’n well gen i wylio rhaglen mewn HD
os yw ar gael. Mi fydd y BBC yn lansio BBC Four HD y flwyddyn nesa,
efallai mewn pryd i ddarlledu Y Gwyll/Hinterland.

Yn eironig felly, ni fydd Y Gwyll yn cael ei weld ar ei orau nes
cael ei ddarlledu ar y BBC. Mae’r bwlch rhwng darpariaeth S4C a’r
prif sianeli eraill yn ymestyn o hyd.

Pa bryd felly y bydd gwasanaeth Clic yn darparu lluniau mewn ansawdd
HD?

 Diweddariad: 29 Tachwedd 2013

O’r diwedd daeth ymateb gan S4C:

Yn anffodus, roedd angen dileu’r gwasanaeth yma oherwydd ei gost yn sgil toriadau ariannol sylweddol i gyllideb y Sianel.

Rydym nawr yn edrych ar nifer o opsiynnau o ran cynnig lluniau o ansawdd uwch – ond fel y gallwch werthfawrogi, mae cost yn fater sy’n ddylanwadol iawn dros y penderfyniad.

Un peth rydym yn gobeithio gallu ei gynnig yn fuan iawn yw ansawdd uwch ar gyfer fidio ar alw sy’n cynnwys darpariaeth drwy wasanaeth Clic.  Mae hyn yn golygu y bydd Cyfradd Ddidau (Bit Rate) yn cael ei gynyddu o’r lefel uchaf ar hyn o bryd, sef 700Kb yr eiliad  i 1.8Mb yr eiliad.  Rydym yn ffyddiog y bydd hyn yn newid sylweddol fydd yn dod â’n gwasanaeth yn gyfartal â’r hyn sy’n cael ei gynnig gan ddarparwyr mawr eraill.

Yn anffodus fydd hyn ddim yn gwneud Clic yn gyfartal – roedd iPlayer y BBC yn cynnig ffrydiau HD 3.2Mbps (720p) yn 2009. Dwi’n amau fod S4C yn sôn am ffrwd SD gyda cyfradd uwch. Felly unwaith eto mae S4C yn cymryd dau gam ymlaen a un cam yn ôl.

Postiwyd yn Teledu | 1 Sylw