Techflog #5 – Gwefannau diogel

Un o hanfodion y rhyngrwyd yw trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel. Y dechnoleg ar gyfer diogelu trosglwyddo gwybodaeth ar y we yw SSL a TLS. SSL oedd y fersiwn cynta o’r 90au a fe’i wellwyd i TLS fersiwn 1.0 erbyn 1999.

Yn nyddiau cynnar y we, cafodd ei ddefnyddio yn bennaf ar gyfer gwefannau e-fasnach ond erbyn hyn mae disgwyl iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer trosglwyddo unrhyw wybodaeth breifat rhwng cyfrifiadur a gwefan. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan mae pobl yn defnyddio gwasanaethau di-wifr am ddim mewn mannau cyhoeddus, lle mae’n haws o lawer i rywun arall glustfeinio i’r data sy’n llifo ar y rhwydwaith.

Yn ddiweddar mae llawer o waith wedi ei wneud gan nifer o bobl i ganfod gwallau ym mhob fersiwn o SSL/TLS. Fe ddarganfuwyd y gwall Heartbleed yn gynharach eleni a fe sbardunodd hyn fwy o ddiddordeb mewn gwella safon yr algorithmau a’r meddalwedd sy’n eu weithredu.

Erbyn hyn mae pob fersiwn o SSL yn cael eu ystyried yn anniogel a dim ond TLS 1.0+ dylid eu defnyddio. Mae yna welliannau cyson yn cael eu gwneud i feddalwedd poblogaidd fel OpenSSL a mae hyn yn golygu fod angen gwneud yn siwr fod systemau yn cael eu diweddaru yn gyson. Dyma un o’r rheolau pwysicaf ynglyn a diogelwch – i ddefnyddio ymadrodd Ron Davies, fe ddylai diogelwch fod yn broses nid digwyddiad.

Diwedd SSLv3

Ym mis Hydref, fe ganfuwyd fod SSL fersiwn 3.0 yn anniogel (ymosodiad POODLE oedd y disgrifiad chwareus). Er fod yna welliannau wedi eu ryddhau er mwyn lleihau y risg, yr ateb symlaf a chyflymaf oedd analluogi SSLv3 yn gyfangwbl ar wefannau.

Mae yna un sgîl-effaith pwysig o wneud hyn – mae’n golygu na fydd Internet Explorer 6 ar Windows XP yn gallu cysylltu a’r wefan ddiogel. Pwy sy’n dal i ddefnyddio IE6 ar XP medde chi? Wel diolch byth, mae’r canran wedi disgyn i lai na 1% erbyn hyn. Ar wefan e-fasnach dyw gwahardd 1% o’ch defnyddwyr ddim yn syniad da ond mae’n dibynnu wrth gwrs ar beth yw incwm a phwysigrwydd y wefan.

Mae nifer o gyrff yn dal i aros ar Windows XP oherwydd yr angen i weithio gyda systemau ‘etifeddol’ – er fod cefnogaeth i XP wedi dod i ben. Mae hyn yn lleihau yn raddol ac efallai fod datblygiadau diweddar yn gymorth i gyflymu’r broses o’i ddisodli.

Cyn i mi droi SSLv3 i ffwrdd ar y gwefannau dwi’n cynnal roedd angen edrych ar faint o ddefnyddwyr oedd yn dal i ddefnyddio IE6. Fel mae’n digwydd, dyw’n gwefannau ni ddim wedi cael eu adeiladu i weithio ar IE6 ers tua 2011 heblaw fod y cleient wedi gofyn yn benodol amdano (ac ers 2012 mi fydden yn debygol o wrthod hynny hefyd, wrth i wefannau ymatebol ddod yn fwy safonol).

O edrych ar yr ystadegau, roedd nifer y defnyddwyr IE6 lawr i rhwng 0.1-0.4% ar ein gwefannau. Ar un gwefan oedd yn cymeryd miloedd o daliadau y mis, roedd tua un y mis yn defnyddio IE6. Does dim gwerth poeni am hynny felly, a dwi wedi troi SSlv3 i ffwrdd ar dros 20 gwefan, heb unrhyw gwynion eto.

Yn yr ail ran mi fyddai’n edrych ar bwy sy’n methu diogelu eu gwefannau.

Postiwyd yn Gwaith, Technoleg, Y We | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Techflog #5 – Gwefannau diogel

Teledu lleol

Mi fydd sianel deledu lleol newydd yn lansio ar gyfer Caerdydd mewn wythnos ar Hydref 15. Fe enillodd cwmni ‘Made in Cardiff’ y drwydded ddwy flynedd yn ôl a maent yn rhan o gwmni ehangach ‘Made Television’ sydd a thrwyddedau eraill ym Mryste, Leeds, Tyne and Wear a Middlesborough.

Dyma’r fideo promo sydd yn chwarae ar hyn o bryd ar sianel 23 ar Freeview a Sky 134

Prosiect Jeremy Hunt yw teledu lleol, o’i amser fel y Gweinidog Diwylliant yn San Steffan. Mae’r syniad yn deillio o’i brofiadau yn gweld sianeli lleol yn America, ers nad oes tystiolaeth y byddai’n gweithio yma. Yn yr UDA mae’r sianeli lleol yn gysylltiedig a un o’r prif rwydweithiau sy’n llenwi’r amserlen raglenni, gyda opt-owts lleol ar gyfer rhaglenni newyddion a nodwedd.

Mae £25m o’r cyllid ar gyfer lansio y sianeli lleol newydd yn dod o ffi drwydded y BBC, gyda gwerth £5m miliwn o gynnwys i’w roi gan y darlledwr. Mae’n ymddangos felly ei fod yn ceisio creu cystadleuaeth i newyddion lleol y BBC ond gan ddefnyddio ei arian a’i hadnoddau nhw.  Fase dim angen gwneud hyn os oedd cynnyrch rhanbarthol ITV dal i fod yn gryf ond mae nhw wedi ei hen lyncu fewn i un cwmni canolog, drwy gymorth y Ceidwadwyr, sydd nawr yn ceisio ail-greu yr hyn a gollwyd.

Fe roedd yna sianel deledu lleol i Gaerdydd o’r blaen yn y 90au ar y tonfeddi analog gan ddefnyddio trwydded cyfyngedig.

Pa mor llwyddiannus fydd y sianel ddigidol newydd? Mi fasech chi’n meddwl y byddai digon o boblogaeth yn ardal Caerdydd (dros filiwn) i gynnal gwasanaeth llewyrchus. Fodd bynnag, mae dros 8 miliwn o bobl yn Llundain Fawr – a mae eu sianel lleol nhw (sy’n cael ei ariannu gan y biliwnydd Evgeny Lebedev) newydd gael caniatád gan Ofcom i leihau eu oblygiadau ar gyfer deunydd lleol.

Dyw e ddim yn edrych yn addawol felly ond fe gawn ni weld.

Postiwyd yn Cyfryngau, Teledu | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Teledu lleol

Techflog #4

Wna’i ganolbwyntio ar un peth yng nghofnod ola’r wythnos. Fe wnaethon ni lansio gwefan yn gynharach wythnos yma ond cael gwybod wedyn fod angen symud y blog o’r hen wefan.

Heddiw fe ges i gopi o’r ffeiliau ar gyfer rhedeg y blog WordPress. Y peth syfrdanol cynta oedd fod y gronfa ddata MySQL dros 1GB o faint! Fel cymhariaeth, dim ond 3MB yw maint cronfa y blog yma.

Fe ddaeth hi’n amlwg yn gyflym iawn beth oedd ar fai – roedd 100 o gofnodion yn y blog ond dros 400,000 o sylwadau! Ac ie, sbam oedden nhw gyd mwy neu lai. Mi fyddai wedi bod yn amhosib mynd drwy bob sylw i’w cymedroli felly roedd angen ffordd o ddileu sbam.

O edrych drwy’r sbam roedd yna rhai allweddeiriau amlwg. Wna’i ddim rhestru nhw fan hyn ond mae nhw gyd yn enwau brand enwog, yn feddyginiaethau a nwyddau ffasiwn. Un peth da yw bo nhw gyd wedi eu cymedroli, ac erioed wedi eu cyhoeddi ar y blog. Dim ond tri sylw oedd wedi cyhoeddi a roedd rheiny yn edrych yn fwy dilys.

Roedd yn gwneud synnwyr felly i ddileu yr holl sylwadau wedi eu cymedroli. Y broblem yw fod y gronfa ddata mewn fformat InnoDB, sy’n cadw cofnod trafodol (transaction) o bob gweithred a roedd hwnnw dal yn 1GB er fod maint y data lawr i 18MB. Does dim posib lleihau y log felly yr ateb oedd dympio’r tablau SQL, dileu a ail-greu y gronfa ddata a’i lwytho nôl fewn.

A dyna ni, mae’r blog mewn gwell siap – ond sut i atal y sbam unwaith eto? Roedd y fersiwn WordPress yn eitha hen felly y peth cyntaf oedd uwchraddio i’r fersiwn diweddaraf – mae hynny yn bwysig o ran diogelwch beth bynnag. Yr ail beth oedd gosod y sylwadau i gau ar ôl 60 diwrnod.

Y trydydd oedd gosod ategyn gwrth-sbam. Mae Akismet yn dod fel rhan o feddalwedd WP ond mae angen i flogiau masnachol dalu am y gwasanaeth. Dwi wastad wedi defnyddio Spam Karma sy’n gweithio’n dda ond ddim yn cael ei ddatblygu rhagor. Posibilrwydd arall yw Antispam Bee sy’n ategyn Almaenaidd a dwi am roi cynnig ar hwn cyn bo hir.

Postiwyd yn Gwaith, Technoleg | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Techflog #4

Techflog #3

Mae yna ryw fath o thema i gofnod heddiw sef meddalwedd agored a gwasanaethau am ddim. Does dim fath beth a meddalwedd ‘am ddim’ wrth gwrs – nid dyna ystyr y gair yn ‘free software’. Mae meddalwedd agored yn ddefnyddiol iawn i adeiladu gwefan neu wasanaeth defnyddiol yn rhwydd. Mae’r gost yn dod o addasu, cynnal a diweddaru.

Er mai adeiladu gwefannau pwrpasol yw ein arbenigedd, weithiau mae’n haws defnyddio meddalwedd oddi ar y silff ar gyfer blogiau syml, fforymau ac ati. Mae cadw’r meddalwedd yn gyfredol yn rhan o’n gwasanaeth lletya, a dyna o’n i’n wneud heddiw.

Mae ganddo ni tua hanner dwsin o flogiau WordPress mewn gwahanol lefydd a cwpl o rai mewnol felly wnes i wneud yn siwr fod y rheiny wedi eu diweddaru. Nid fersiwn WordPress ei hun yw’r drafferth gan fwyaf ond yr holl ategynnau sy’n cael eu defnyddio. Yn aml iawn dyna lle mae’r gwallau diogelwch hefyd, felly rhaid sicrhau bod y patshys yn cael eu gosod.

Yn fewnol rydyn ni’n defnyddio Docuwiki ar gyfer cofnodi pob math o wybodaeth ar ein systemau yn ogystal a canllawiau a dogfennaeth technegol. Roedd angen diweddaru hwnnw.

Fe ges i gyfarfod cyflym hefyd i drafod meddalwedd e-ddysgu Moodle. Dwi’n cynnal un gwefan o’r fath yn barod a mae cleient arall wedi holi am y meddalwedd. Dyna un arall lle mae yna ddatblygiad cyson a mae yna prif fersiwn newydd yn dod allan bob chwe mis. Felly mae yna fwy o gost na’i osod yn y lle cynta, mae angen meddwl am y diweddaru cyson a profi i wneud siwr nad oes dim byd yn torri.

Yn olaf am heddiw roedd trafodaeth am ddefnydd un gwefan o API Google Maps. Mae Google yn gosod cyfyngiad ar ddefnydd mapiau o ran nifer o alwadau i’r API. Mae’r wefan yn un lle mae mapiau yn nodwedd hanfodol a mae’r wefan yn prysuro. Er hyn dyw hi ddim wedi pasio’r cyfyngiad eto (25,000 dangosiad y diwrnod) ond roedd angen esbonio i’r cleient be fasen digwydd os oedd angen iddyn nhw brynu trwydded fasnachol. Efallai fod y frechdan yn flasus ond nid yw’r caws am ddim!

Postiwyd yn Gwaith, Technoleg | 2 Sylw

Techflog #2

Dyma’r ail ddiwrnod i gofnodi fy nghwaith. Be wnes i heddiw? Dwi ddim wir yn cofio, felly rhaid i fi edrych ar fy ebost i weld. Y peth gorau oedd nad oedd yn rhaid i mi ddelio gyda’r ddesg gymorth, felly roedd cyfle i wneud nifer o fân-bethau eraill.

Fe aeth gwefan newydd yn fyw yn gynharach yn yr wythnos ond roedd y cwsmer wedi anghofio fod ganddyn nhw flog fel rhan o’r hen wefan a roedden nhw eisiau ni gynnal hwnnw. Fe welais i mai blog WordPress oedd ganddyn nhw felly does dim problem i gymeryd hwn ymlaen.

Roedd yna bethau gweinyddol i wneud gyda tystysgrifau SSL – angen adnewyddu un ac angen gosod un arall yn barod ar gyfer symud gwefannau yn y misoedd nesaf.

Ers rhai misoedd dwi’n gweithio ar brosiect mawr i symud nifer o wefannau o un cwmni lletya i’r llall – rwy’n delio gyda hyn ar ran y cleient. Mae’n gyfle i ddiweddaru y platfform a pharatoi am y dyfodol a felly mae digon o waith yn gosod fyny, profi a dysgu pethau newydd. Heddiw roedd 4 rhith-weinydd arall wedi eu creu ar gyfer gwefan newydd sydd i’w lansio erbyn mis Medi.

Felly roedd angen gwneud yn siwr fod gen i fynediad i rheiny a ddaeth hi’n amlwg nad oedd y rheolau wal dân wedi eu gosod yn gywir, felly dyna’r peth cynta oedd angen cywiro. Mae’r gwaith yma yn eitha cymleth i esbonio felly mae’n bosib wneith e gofnod hirach rhywbryd. Ond dyna ni am ddiwrnod arall.

 

Postiwyd yn Gwaith, Technoleg | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Techflog #2