Archifau Categori: Iaith

419 Cymraeg

Da dydd i chi. Ym mis Ebrill fe ges i neges sbam yn Gymraeg. Nid neges wreiddiol ond un wedi ei gyfieithu drwy Google Translate. Am fod y cyfeiriad ebost wedi ei grafu oddi ar wefan uniaith Gymraeg dwi’n cymryd fod y sbamwyr wedyn gallu addasu iaith y neges i’r iaith honno. Mae’r neges i’w weld isod:

Annwyl wlad,

Da dydd, yr wyf yn Miss Sarah Thomas, O Abidjan Cote D’Ivoire, hoffwn i ofyn am eich cymorth yn fy cynlluniau buddsoddi yn eich canolfan, yr wyf yn dymuno buddsoddi mewn gweithgynhyrchu a rheoli ystadau go iawn yn eich sylfaen, mae hyn oherwydd yr wyf yn etifeddu swm bwysig o fy niweddar dad Prif Steve Thmas. a oedd yn gwenwyno gan ei bartneriaid busnes yn un o’u teithiau i discuse am fusnes.

Cyn marwolaeth fy nhad, a roddodd i mi yr holl ddogfennau cyfreithiol angenrheidiol ynghylch y blaendal y gronfa yn y banc, ei fod wedi arbed cyfanswm o ($ 7.5) saith miliwn 500,000 unedig ddoleri yn datgan yn unig, yn un o’r banc yma yn Cote D’Ivoire, yr arian hwn yn cael ei ddyddodi ar gyfer fy nawdd cymdeithasol ac ar gyfer buddsoddi ffrwythlon rhyngwladol, bydd eich awgrymiadau a syniadau yn cael ei ystyried yn fawr. Nawr yn caniatáu i mi i ofyn y cwestiynau hyn ychydig:

1. Allwch chi fy helpu i onest gan eich calon?
2. Alla i ymddiried yn llwyr chi?
3. Bydd Pa ganran o gyfanswm yr arian yn cael ei appreciateable i chi?

Os gwelwch yn dda, yn ystyried hyn ac yn dod yn ôl i mi cyn gynted ag y bo modd. Immedaitely Yr wyf yn cadarnhau eich parodrwydd, byddaf yn anfon i chi ar fy llun a hefyd yn rhoi mwy o fanylion am fy hun ac yn y banc lle mae fy niweddar dad a adneuwyd y gronfa, fel bod modd i chi gyrraedd y banc ac yn cadarnhau bodolaeth y gronfa yn ogystal, oherwydd gweld yn credu. Yr wyf yn aros am eich ymateb ar unwaith.

Dymuniadau gorau
Sarah Thomas

Dyma enghraifft arall o’r un neges ond y tro hyn yn Sbaeneg. Oes unrhywun arall wedi derbyn negeseuon tebyg i hyn?

S4C Manylder Uwch

Mae S4C wedi gofyn i’w gwylwyr am gynigion i enwi eu sianel newydd fydd yn darlledu yn HD (yn glyfar iawn, mae nhw’n osgoi y gair ‘cystadleuaeth’). Felly dyma rhai o fy nghynigion i. Does dim rheidrwydd i ddefnyddio ‘S4C’ yn yr enw o gwbl ond mae yna demtasiwn i ddefnyddio’r ddyfais /C hynny.

S4/C Iolo

Sianel wedi ei neilltuo yn llwyr i raglenni wedi eu cyflwyno gan ‘darling’ y sianel – Iolo Williams (a mae yna ddigon o raglenni i’w dangos).

S4/Capel

Mae cynulleidfa S4C reit debyg i gynulleidfa capel – hen bobl, llond llaw o rieni ifanc a’r plant o dan 14 sydd yn cael eu llusgo yno.

S4/Clir

Am fod ansawdd llun S4/C Digidol mor ofnadwy ers y newid digidol, mi fydd y llun HD yn llawer ‘cliriach’ a nôl i’r safon oedd S4/C Digidol yn y lle cynta.

S4/Colur

Fe fydd mawrion y genedl nawr yn ymddangos mewn llun diffiniad uchel fydd yn dangos pob crychyn ar eu gwyneb, felly fe fydd gofyn am fwy o golur yn sicr.

S4/Cwm

Sianel sy’n dangos Pobol y Cwm rownd y cloc a dim byd arall (peidiwch cymysgu hwn a S4C Digidol sydd yn darlledu dewis bach o raglenni eraill rhwng pennodau o Bobol y Cwm).

S4/Cyfan

Mae’r cyfan i’w weld ar S4C mewn manylder uwch (mae hwnna yn lled ddifrifol, ond mae ‘gwyliwch y cyfan’ yn slogan ddefnyddiol i’r sianel ‘gyffredin’ hefyd). Yn anffodus ni fydd y cyfan o raglenni S4C i’w gweld yn HD gan mai darlledu o 6-11pm fydd y gwasanaeth i gychwyn.

Mae rhai sianeli saesneg wedi eu hail-enwi yn llwyddiannus i enwau sy’n swnio’n dwp i ddechrau – fel ‘Dave’. Beth am ddefnyddio’r un dechneg felly – na, nid ‘Daf’, ond rhywbeth fwy addas – ‘Rhisiart‘ efallai?

Fideo 9.0

Dwi wedi bod yn casglu gwybodaeth am fideos Cymraeg ar YouTube ers tipyn ac eisiau gwneud rhywbeth gyda nhw yn defnyddio API YouTube. Dwi am esbonio sut wnes i hyn isod ond os ydych chi yn ddi-amynedd neu ddim eisiau gwybod y manylion technegol, ewch draw i wylio’r fideos.

Y bwriad oedd creu ‘jiwcbocs’ o fideos fyddai’n chwarae’n ddi-dor. Mae yna lawer o fideos gan fandiau Cymraeg ar YouTube – rhai wedi eu cymeryd o fideos ‘swyddogol’ a wnaed ar gyfer rhaglenni teledu fel Fideo 9, Y Bocs, Syth a Bandit. Mae eraill yn fideos amatur o gigs neu rhai wedi eu creu gan y defnyddwyr. Dwi wedi dewis defnyddio y fideos swyddogol wnaed ar gyfer y teledu (sy’n cynnwys perfformiadau byw mewn stiwdio) am mai rheina ar y cyfan sydd o’r ansawdd orau ac yn ddiddorol i’w gwylio.

Wnes i ddarganfod cod JavaScript ar y we gan rhywun oedd wedi sgrifennu sgript i ddangos ‘playlist’ o fideos a defnyddiais hwnnw fel sail. Roedd y sgript yn defnyddio rhestr o fideos wedi ei cofnodi yn y cod eu hunan, ond roeddwn i eisiau rhywbeth oedd yn gofyn i’r gweinydd am fideo newydd ar hap. Roedd angen tipyn o newidiadau felly i ychwanegu galwad i’r gweinydd drwy Ajax. Wedyn wnes i sgrifennu ychydig o god PHP ar y gweinydd er mwyn rheoli pa fideos oedd yn cael eu chwarae.

Unwaith mae fideo yn gorffen chwarae, mae’r cod yn danfon yr hen ID i’r gweinydd er mwyn cofnodi sawl gwaith mae’r fideo wedi ei ddangos. A mae’n danfon ID newydd yn ôl (wedi ei ddewis ar hap ond ddim yr un ID ac o’r blaen). Mae gwybodaeth am y gân yn cael ei ddanfon hefyd er mwyn dangos yn yr adran ‘Yn Chwarae’.

I orffen, wnes i adeiladu ffurflen bach syml er mwyn derbyn cynigion am fideos newydd – mae’r ffurflen yn chwilio os yw’r fideo ar gael yn barod. Ac yn olaf – enw. Dewisiais i ‘Fideo 9.0‘ mewn teyrnged i’r gyfres arloesol Fideo 9 (lle daw llawer o’r fideos ar y rhestr).

Fideo 9.0

Dwi wedi treulio tua 3 noson ar adeiladu y system mor belled felly beth allwn i wella ac ychwanegu?

  • Gwneud y fideos i chwarae gefn wrth gefn yn fwy llyfn (ond dwi’n credu mai cyfyngiad gyda’r ffordd mae YouTube yn gweithio yw hyn)
  • Dangos jingl neu hysbyseb bob 30 munud
  • Cadw cofnod o’r fideos sydd wedi eu gwylio fel nad yw cân yn cael ei ail-ddangos o fewn yr un sesiwn
  • Creu tudalen sy’n rhestru’r caneuon sydd ar gael yn y gronfa ddata, i’w wneud yn haws i bobl gynnig fideos newydd
  • Cyfyngu y rhestr chwarae i ganeuon o gyfnodau arbennig (80au, 90au, 00au) neu math o berfformiad (fideo ar ffilm, gig byw, fideo amatur)
  • Rhoi mwy o wybodaeth am ffynhonnell y fideo. Dwi’n cofnodi peth o hwn yn barod, ond dyw pob fideo ar YouTube ddim yn rhoi’r wybodaeth
  • Mae llawer o’r fideos wedi eu recordio o’r darllediad teledu ac yn cynnwys cyflwyniadau o’r rhaglen neu ddarnau o’r gân flaenorol neu’r un dilynol. Er fod hyn yn ddiddorol yng nghyd-destun hanesyddol, dwi eisiau dechrau/gorffen y fideo yn y man cywir. Dwi wedi ceisio gwneud hyn yn barod ond fe fydd angen gwella’r dechneg.

Ar hyn o bryd mae 76 o draciau yn y gronfa sydd yn 5 neu 6 awr o gerddoriaeth. Mi fasen i’n falch o gael ymateb, cwestiynau neu unrhyw welliannau.

Isdeitlo

Mae’r comedïwr Rhod Gilbert yn gallu bod yn eitha doniol er mod i ddim yn hoff iawn o’i arddull stand-up.

Dyma glip o rhaglen beilot a wnaeth e ar gyfer BBC Three, sy’n nodedig yn bennaf am fod yr isdeitlau scymraeg wedi eu cyfieithu drwy ein hen ffrind InterTran. Ydi hyn yn ychwanegu at ‘ddoniolrwydd’ y sgets? Efallai.